Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych – plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Plan uzgodniono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, pismo WBZK-II.732.18.2015 z dnia 12 maja 2015.
I. Podstawa prawna.

Plan opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn. zm.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. 2007 Nr 133, poz. 924)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn. zm., w artykule 11 określa, że w przypadku wystąpienia zagrożeń:
1) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
3) bezpieczeństwa osób,
4) wystąpieniem znacznych strat materialnych
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła polegają na:
1) ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej;
2) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła.
Ograniczenia mogą być wprowadzone czasowo na terytorium kraju w drodze wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924), ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

II. Krótka charakterystyka działalności ciepłowniczej przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim jest operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego. Działalność ciepłownicza prowadzona jest na podstawie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Źródłem wytwarzania energii cieplnej jest kotłownia miejska znajdująca się na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej, zlokalizowanego przy ulicy Piłsudskiego 8. Wymienione wyżej źródło pracuje na potrzeby jednej sieci ciepłowniczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa.
– charakterystyka źródeł ciepła:
Istniejąca kotłownia miejska jest kotłownią wodną, wysokoparametrową o mocy 17,4 MW. W kotłowni zamontowane są trzy kotły wodne rusztowe WR-5 o mocy 5,8 MW każdy. Kotłownia pracuje cały rok, a zasilana jest węglem kamiennym o parametrach: wartość opałowa 21 MJ/kg, zawartość popiołu do 10%, zawartość siarki do 0,8 %, w ilości około 9000 Mg rocznie.
– rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji
Nośnikiem ciepła jest uzdatniona woda. System ciepłowniczy jest regulowany metodą ilościowo – jakościową, w zależności od temperatury zewnętrznej regulowane są ręcznie parametry nośnika ciepła w oparciu o tabelę regulacyjną.

Obieg nośnika ciepła wymuszany jest układem pomp obiegowych zamontowanych w pompowni, w kotłowni miejskiej.
– rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej
Sieć funkcjonuje w układzie dwuprzewodowym. Jej długość wynosi około 10 000 m, z czego wg stanu na dzień 31.12.2014 roku, 7 000m wykonane jest w technologii preizolowanej, zaś 3 000m w technologii tradycyjnej kanałowej. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o parametrach obliczeniowych 135/65 °C. Z sieci zasilane są węzły cieplne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta. Największymi odbiorcami energii cieplnej z ZEC są: Sokołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Odbierają razem około 80% energii cieplnej wyprodukowanej przez ZEC.
III. Zapas paliwa.
W celu utrzymania ciągłości dostaw energii cieplnej Spółka utrzymuje zapas paliwa wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 nr 39 poz. 338) ze zmianami.

IV. Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
Ograniczenia w dostarczaniu energii cieplnej mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez przedsiębiorstwo wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców ciepła.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła, przy czym nie mogą powodować: zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie: bezpieczeństwa lub obronności państwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji i edukacji.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci wody gorącej.
W okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez wojewodę.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w:
1) lokalach mieszkalnych +10 °C;
2) innych +5 °C.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej, zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.
Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie internetowej plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii cieplnej, zatwierdzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Komunikaty operatorów o obowiązujących stopniach zasilania, wprowadzanych jako obowiązujące w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia o godzinie 755 i 1955 oraz na stronach internetowych operatorów i przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, które obowiązują w czasie określonym w tych komunikatach.
W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w poborze energii cieplnej, w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach radiowych, operator powiadamia odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób określony w umowach sprzedaży ciepła. Powiadomienia te są dla odbiorcy obowiązujące w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych.

Załączniki:

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła oraz sposób ich realizacji w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim